Drepturi la muncă

Încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii, conform clauzelor contractului individual de muncă și contractelor colective de muncă

 • Vârsta minimă de angajareVârsta minimă admisibilă la angajare este de 16 ani. Contract individual de muncă se poate încheia și la implinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților. Se interzice încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de până la 15 ani!
 • Formele și durata încheierii contractului individual de muncă.Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă își produce efectele din ziua semnării. Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durata nedeterminată. Contractul individual de muncă poate fi incheiat și pe o durată determinată, ce nu depășește 5 ani ( CM, art. 55). Pentru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Codului Muncii, partenerii sociali (Guvern-Patronate-Sindicate) au aprobat modelul contractului individual de muncă prin convenția colectivă (nivel national) nr. 4 din 25 iulie 2005 (anexa)
 • Documente necesare la angajare:
  1. buletinul de identitate sau un alt act de identitate
  2. carnetul de muncă, cu excepția cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o munca prin cumul
  3. documentele de evidență militară – pentru recruți și rezerviști
  4. diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregatirea speciala – pentru profesiile care cer cunoștințe sau calități speciale
  5. certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.
 • Perioada de probă la angajarePerioada de probă se poate stabili salariaților angajați în baza contractului individual de muncă pe durata nedeterminată, pe perioada de cel mult 3 luni și, respectiv, de cel mult 6 luni – în cazul persoanelor cu funcție de răspundere. Salariații angajați în baza contractului individual de munca pe durata determinată pot fi supusi unei perioade de proba care nu va depăși:
  1. 15 zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsa între 3 si 6 luni
  2. 30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.
  3. Se interzice aplicarea perioadei de proba în cazul încheierii contractului individual de muncă cu tinerii specialisti, persoanele în vârstă de până la 18 ani; femeile gravide și alte persoane, specificate in Codul muncii (art.62)
 • Modificarea contractului individual de muncăModificarea contractului individual de muncă nu poate fi efectuată decit printr-un acord suplimentar semnat de părți, care se anexează la contract și este parte integrantă a acestuia (Codul muncii, capitolul III).
 • Suspendarea contractului individual de muncăSuspendarea contractului individual de muncă poate interveni în circumstanțe ce nu depind de voința părților, prin acordul părților sau la inițiativa uneia dintre părți (Codul muncii, capitolul IV).

Garantii in caz de incetare a contractului individual de munca

Preavizarea angajatului de catre angajator

Angajatorul este obligat sa preavizeze salariatul, prin ordin (dispozitie, decizie, hotarire), sub semnatura, despre intentia sa de a desface contractul individual de munca incheiat pe o durata nedeterminata sau determinata, in urmatoarele termene:

a) cu 2 luni inainte – in caz de concediere in legatura cu lichidarea unitatii sau incetarea activitatii angajatorului persoana fizica, reducerea numarului sau a statelor de personal la unitate (CM, art.86 alin.(1) lit.b) si c);

b) cu o luna inainte – in caz de concediere ca urmare a constatarii faptului ca salariatul nu corespunde functiei detinute sau muncii prestate din cauza starii de sanatate, in conformitate cu certificatul medical respectiv, sau ca urmare a calificarii insuficente confirmate prin hotarirea comisiei de atestare (CM, art.86 alin.(1) lit.d) si e).

In perioadele de preavizare salariatului i se acorda cel putin o zi libera pe saptamina, cu mentinerea salariului mediu, pentru cautarea unui alt loc de munca!

Garantii in cazul reducerii numarului ori a statelor de personal la unitate

Salariatilor concediati in legatura cu lichidarea unitatii sau cu incetarea activitatii angajatorului persoana fizica sau cu reducerea numarului ori a statelor de personal la unitate li se garanteaza: a.pentru prima luna, plata unei indemnizatii de concediere egala cu marimea sumata a unui salariu mediu saptaminal pentru fiecare an lucrat la unitatea in cauza, dar nu mai mica decit un salariu mediu lunar. b.pentru a doua luna, mentinerea salariului mediu lunar daca persoana concediata nu a fost plasata in cimpul muncii c.pentru a treia luna, mentinerea salariului mediu lunar daca, dupa concediere, salariatul s-a inregistrat in decurs de 14 zile calendaristice la agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca si nu a fost plasat in cimpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv d.la lichidarea unitatii, prin acordul scris al partilor, achitarea integrala a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.

Indemnizatia de eliberare din serviciu

Indemnizatia de eliberare din serviciu in marimea unui salariu mediu pe 2 saptamini se plateste salariatilor la incetarea contractului individual de munca in legatura cu:

a.constatarea faptului ca salariatul nu corespunde functiei detinute sau muncii prestate din cauza starii de sanatate, in conformitate cu certificatul medical respectiv, sau ca urmare a calificarii insuficiente confirmate prin hotarirea comisiei de atestare (CM, art.86 alin.(1) lit.d) si e))

b.restabilirea la locul de munca, conform hotaririi judecatoresti, a salariatului care a indeplinit anterior munca respectiva (CM, art.86 alin.(1) lit.t));

c.refuzul salariatului de a fi transferat in alta localitate in legatura cu transferarea unitatii in aceasta localitate (CM, art.86 alin.(1) lit.y)).

Salariatul transferat nelegitim la o alta munca sau eliberat nelegitim din serviciu poate fi restabilit la locul de munca prin negocieri directe cu angajatorul, iar in caz de litigiu – prin hotarire a instantei de judecata!

Achitarea la timp si integrala a salariului, in corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea si calitatea lucrului efectuat

Orice salariat are dreptul la un salariu minim garantat!

Salariul minim garantat pe tara este egal cu 400 lei (Legea privind modul de stabilire si reexaminare a salariului minim, nr. 1432-XIV din 14.12.2000;

Hotarirea Guvernului privind stabilirea cuantumului salariului minim pe tara, nr. 575 din 24.05.2007).

Sistemul si conditiile de retribuire a muncii salariatilor din sectorul bugetar se stabileste prin (Legea cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar, nr. 355-XVI din 23 12.2005)

Salariul pentru categoria I de salarizare ale Retelei tarifare unice de salarizare a angajatilor din sectorul bugetar – 440 lei (Hotarirea Guvernului nr. 381 din 13.07.2006 cu privire la conditiile de salarizare a personalului din unitatile bugetare in baza Retelei tarifare unice);

Sistemul si conditiile de retribuire a muncii salariatilor din sectorul real se stabileste prin

Legea salarizarii, nr. 847-XV din 14 februarie 2002;

Hotarira Guvernului cu privire la salarizarea angajatilor din unitatile cu autonomie financiara, nr. 743 din 11.06.2002)

Salariul tarifar pentru categoria I de calificare in sectorul real al economiei – 900 lei (Hotarirea Guvernului nr. 782 din 04.07.2007 privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Hotarirea Guvernului nr.152 din 19.02.2004).

Salariile, tarifare si ale functiei, concrete, precum si alte forme si conditii de salarizare in unitatile cu autonomie financiara, se stabilesc prin negocieri colective sau individuale intre angajator si salariati sau reprezentantii acestora, in functie de posibilitatile financiare ale angajatorilor, si se fixeaza in contractele colective si in cele individuale de munca.

Periodicitatea platii salariului

1. nu mai rar decit de doua ori pe luna pentru salariatii remunerati pe unitate de timp sau in acord
2. nu mai rar decit o data pe luna pentru salariatii remunerati in baza salariilor lunare ale functiei.

Retineri din salariu

La fiecare plata a salariului, cuantumul total al retinerilor nu poate sa depaseasca 20- 50 la suta din salariu, iar in caz de urmarire a pensiei alimentare pentru copiii minori – 70 la suta din salariul care se cuvine sa fie platit salariatului.

Informatii despre salariu

Salariatul are dreptul sa fie informat despre partile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectiva, despre marimea si temeiurile retinerilor efectuate, despre suma totala pe care urmeaza sa o primeasca, precum si sa asigure efectuarea inscrierilor respective in registrele contabile.

Odihna, asigurata prin stabilirea duratei normale a timpului de munca, prin reducerea timpului de munca pentru unele profesii si categorii de salariati, prin acordarea zilelor de repaus si de sarbatoare nelucratoare

Durata timpului de munca

Durata normala a timpului de munca al salariatilor din unitati nu poate depasi 40 de ore pe saptamina si 8 ore pe zi. Pentru anumite categorii de salariati, in functie de virsta, de starea sanatatii, de conditiile de munca se stabileste durata redusa a timpului de munca (Codul muncii, atr. 96). Prin acordul dintre salariat si angajator se poate stabili, ziua de munca partiala sau saptamina de munca partiala. Durata zilei de munca (schimbului) din ajunul zilei de sarbatoare nelucratoare se reduce cu cel putin o ora pentru toti salariatii, cu exceptia celor carora li s-a stabilit ziua de munca partiala. In cazul in care ziua de munca din ajunul zilei de sarbatoare nelucratoare se transfera in alta zi, se va pastra aceeasi durata redusa a zilei de munca.

Zilele de repaus

Repausul saptaminal se acorda timp de 2 zile consecutive, de regula simbata si duminica. Repausul saptaminal poate fi acordat si in alte zile, stabilite prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern al unitatii, cu conditia ca una din zilele libere sa fie duminica. In unitatile in care, datorita specificului muncii, nu se poate acorda repausul saptaminal in ziua de duminica, salariatii vor beneficia de doua zile libere in cursul saptaminii si de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca.

Munca in zilele de repaus

Munca in zilele de repaus este interzisa. Atragerea salariatilor la munca in zilele de repaus se admite in modul si in cazurile prevazute la art.104 alin.(2) si (3) din Codul muncii. Nu se admite atragerea la munca in zilele de repaus a salariatilor in virsta de pina la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate in concediul postnatal si a femeilor care au copii in virsta de pina la 3 ani!

Zilele de sarbatoare nelucratoare in Republica Moldova sint:

1 ianuarie, 7 si 8 ianuarie; 8 martie; prima si a doua zi de Paste; ziua de luni la o saptamina dupa Paste ( Pastele Blajinilor); 1 mai; 9 mai; 27 august; 31 august; ziua Hramului bisericii din localitatea respectiva, declarata in modul stabilit de consiliul local al municipiului, orasului, comunei, satului.

Concediu anual platit

Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual platit dupa expirarea a 6 luni de munca la unitatea respectiva cu o durata minima de 28 de zile calendaristice.

Inainte de expirarea a 6 luni de munca la unitate, concediul de odihna pentru primul an de munca se acorda, in baza unei cereri scrise, urmatoarelor categorii de salariati:
a) femeilor – inainte de concediul de maternitate sau imediat dupa el;
b) salariatilor in virsta de pina la 18 ani;
c) altor salariati, conform legislatiei in vigoare.

Programarea concediilor de odihna anuale pentru anul urmator se face de angajator, de comun acord cu reprezentantii salariatilor, cu cel putin 2 saptamini inainte de sfirsitul fiecarui an calendaristic.

Este interzisa neacordarea concediului de odihna anual timp de 2 ani consecutivi, precum si neacordarea anuala a concediului de odihna salariatilor in virsta de pina la 18 ani si salariatilor care au dreptul la concediu suplimentar in legatura cu munca in conditii vatamatoare!

Concedii anuale suplimentare platite

Unuia dintre parintii care au 2 si mai multi copii in virsta de pina la 14 ani (sau un copil invalid in virsta de pina la 16 ani) li se acorda un concediu de odihna anual suplimentar platit cu durata de 4 zile calendaristice.

Salariatii care lucreaza in conditii vatamatoare, nevazatorii si tinerii in virsta de pina la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna anual suplimentar platit cu durata de cel putin 4 zile calendaristice.

Salariatilor din unele ramuri ale economiei nationale (industrie, transporturi, constructii etc.) li se acorda concedii de odihna anuale suplimentare platite pentru vechime in munca in unitate si pentru munca in schimburi, conform legislatiei in vigoare.

Personalului de conducere si de specialitate a carui munca implica eforturi psiho-emotionale sporite i se poate acorda un concediu suplimentar platit cu durata de pina la 7 zile calendaristice. Conditiile de acordare a concediului suplimentar se stabilesc in contractul colectiv sau individual de munca.

La prezentarea actelor respective, salariatii beneficiaza de concediu suplimentar platit pe motive familiale, exprimat in zile lucratoare, in urmatoarele cazuri (conventia colectiva nivel national nr. 2 din 2 din 9 iulie 2004):

 • casatoria salariatului – 3 zile
 • casatoria copilului salariatului – 1 zi
 • nasterea ori infierea copilului – 1 zi
 • decesul parintilor, sotului (sotiei), copilului – 3 zile
 • decesul rudelor de gradul II – 1 zi
 • mamelor care au copii in clasele I si II – 1 zi la inceputul anului scolar
 • incorporarea in rindurile Armatei Nationale a membrului familiei – 1 zi.

Conventiile colective (nivel de ramura) si contractele colective de munca la nivel de unitate pot prevedea si alte concedii suplimentare platite, decit cele negociate in conventia colectiva nivel national nr. 2 din 2 din 9 iulie 2004.

Concediul medical

Concediul medical platit se acorda tuturor salariatilor si ucenicilor asigurati in baza certificatului medical. Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie venitul mediu lunar realizat in ultimele 6 luni calendaristice premergatoare lunii producerii riscului asigurat (Legea nr. 289 din 22.07.2004).

Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se stabileste diferentiat, in functie de durata stagiului de cotizare, dupa cum urmeaza:

1. 60% din baza de calcul stabilita – in cazul unui stagiu de cotizare de pina la 5 ani
2. 70% din baza de calcul stabilita – in cazul unui stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 8 ani
3. 100% din baza de calcul stabilita – in cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Concedii neplatite

Din motive intemeiate, in baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda un concediu neplatit cu o durata de pina la 60 de zile calendaristice, in care scop se emite un ordin (dispozitie, decizie, hotarire).

Unuia dintre parintii care au 2 si mai multi copii in virsta de pina la 14 ani (sau un copil invalid in virsta de pina la 16 ani), parintilor singuri necasatoriti care au un copil de aceeasi virsta li se acorda anual, in baza unei cereri scrise, un concediu neplatit cu o durata de cel putin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihna anual sau poate fi folosit aparte (in intregime sau divizat) in perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.

Cadrelor didactice din institutiile de invatamint li se acorda, nu mai rar decit o data la 10 ani de activitate pedagogica, un concediu cu durata de pina la un an, in modul si in conditiile, inclusiv cele de plata, stabilite de fondatorul si/sau statutul institutiei respective.

Asigurarea sociala si medicala obligatorie

Contributia individuala de asigurari sociale de stat obligatorii datorata de salariatii asigurati, angajati prin contract individual de munca este stabilita anual prin Legea bugetului asiguratilor sociale de stat.

Pentru anul 2008 contributia individuala este stabilita in proportie de 5% din salariul lunar pentru care persoanele asigurate pot beneficia de urmatoarele tipuri de prestatii de asigurari sociale de stat: (Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, nr. 271 din 07.12.2007):

Tipuri de pensii si indemnizatii prevazute in legislatia Republicii Moldova

 • Pensii pentru vechime in munca
 • Pensii pentru limita de virsta
 • Pensii de invaliditate
 • Pensii de urmas
 • Indemnizatii de deces
 • Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca
 • Ajutor de deces, somerilor
 • Indemnizatii de maternitate
 • Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca survenita din cauza unui accident de munca sau unei boli profesionale
 • Indemnizatie unica la nasterea copilului, persoanelor asigurate
 • Indemnizatie lunara pentru cresterea copilului pina la virsta de 3 ani, persoanelor asigurate si alte prestatii

Angajatorii din agricultura, persoanele fizice ce isi organizeaza si desfasoara activitatea pe cont propriu, titularii patentei de intreprinzator si cetatenii Republicii Moldova angajati prin contract in strainatate pot fi asigurate pe baza de contract individual incheiat cu Casa Nationala de Asigurari Sociale, platind contributii de asigurari sociale de stat obligatorii in suma de 2920 lei pe an (in anul 2008), dar nu mai putin de 1/12 din aceasta suma lunar, ceea ce acorda platitorului dreptul la pensie minima si la ajutor de deces.

Prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala

Prima de asigurare obligatorie de asistenta medicalacalculata in procente la salariu si la alte recompense pentru categoriile de platitor se stabileste prin

Legea cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala, nr.1593-XV din 26 decembrie 2002. Pentru anul 2008 prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala a fost stabilita in marime de 6% (3% pentru angajator si 3% pentru angajat).

CAUTI UN LOC DE MUNCA? CE SERVICII ÎŢI OFERĂ STATUL ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE!

Spectrul de modalităţi de găsire a unui loc de muncă nou este destul de larg. Puteţi merge la angajatori la interviuri analizînd anunţurile publicitare din presă, radiou, televiziune – modalitate cu cel mai ridicat risc de a nimeri în economia informală, sau apela la agenţiile private de ocupare a forţei de muncă – care însă nu oferă locurile cele mai sigure de muncă.

De asemenea, puteţi apela la serviciile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – instituţia de stat abilitată cu funcţii de oferire a informaţiilor despre locurile de muncă libere de pe piaţa muncii.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă un şir de măsuri şi servicii gratuit atît pentru persoane în căutarea unui loc de muncă cît şi pentru agenţii economici pentru integrarea populaţiei pe piaţa muncii.

SERVICIILE AGETIEI NATIONALE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Printre principalele servicii sînt:

 • Medierea muncii care are drept scop facilitarea accesului la locurile de muncă libere şi sprijinirea agenţilor economici în satisfacerea cerinţelor atît calitative cît şi cantitative de personal.
 • Orientare şi formare profesională. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, gratuit, cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobîndirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei meserii care să mărească şansele ocupării unui loc de muncă. De asemenea, sunt organizate şi cursuri cu scopul pregătirii şi susţinerii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în intenţia de creare a întreprinderilor individuale sau iniţierea unor activităţi de antreprenoriat.

Actele necesare pentru îndreptare la cursurile de formare profesională:

 • buletinul de identitate;
 • actele de studii;
 • carnetul de muncă (pentru persoanele cu experienţă de muncă anterioară);
 • certificatul medical şi rezultatele consultaţiei profesionale individuale.
 • stimularea mobilităţii forţei de muncă

Serviciul de stimulare a mobilităţii forţei de muncă are la bază acordarea unor indemnizaţii unice persoanelor care se încadrează cu contract individual de muncă într-o altă localitate şi anume:

  • persoanele care se încadrează cu contract individual de muncă la o distanţă de peste 30 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul beneficiază de o indemnizaţie unică de încadrare în mărimea unui salariu mediu pe economie pentru anul precedent;
  • persoanele care se încadrează cu contract individual de muncă într-o altă localitate şi, ca urmare, îşi schimbă domiciliul, beneficiază de o indemnizaţie unică de instalare în mărimea a 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent.
  • Serviciile de informare şi de consiliere profesionalăInformarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi au ca scop:
   • furnizarea de informaţii privind piaţa forţei de muncă şi evoluţia ocupaţiilor;
   • evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea integrării sau reintegrării profesionale;
   • dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine pentru a decide asupra propriei cariere;
   • instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.
  • Serviciile de consultanţă şi asistenţă a activităţii de întreprinzătorConsultanţa şi asistenţa pentru iniţierea unei activităţi de întreprinzător se acordă, la cerere, persoanelor neîncadrate în muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi sub alte forme de servicii de consultanţă.
  • Organizarea lucrărilor publiceDin mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi din alte mijloace alocate conform legislaţiei(investiţii, granturi, mijloacele sponsorilor direcţionate spre dezvoltarea comunităţii) se finanţează, total sau parţial, cheltuielile aferente realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rîndul şomerilor în vederea executării de lucrări publice de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale.Şomerilor antrenaţi la lucrări publice li se acordă din Fondul de şomaj o indemnizaţie egală cu 30 la sută din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, la data stabilirii indemnizaţiei, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni calendaristice.
   1. pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de concediere egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar;
   2. pentru a doua lună, menţinerea salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii;
   3. pentru a treia lună, menţinerea salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv;
   4. la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.

ADRESELE AGENTIILOR TERITORIALE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa: mun.Chişinău, str. V.Alecsandri 1, et.6
E-mail: anofm@moldova.md

Lista adreselor şi numerelor de telefoane ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă

Nr. Denumirea agenţiei Cod poştal, adresa Prefixul, telefoane de contact
1. r-n Anenii Noi 6501,or.Anenii Noi, str.31 august, 4 265-23982
23495
2. r-n Basarabeasca 6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 297–22505
3. r-n Briceni 4700,or. Briceni, str.Independenţei 3 247-22653
23696
4. r-n Cahul 3909, or. Cahul, str. Şt. cel Mare, 15 299–22186
21623
5. r-n Cantemir 7300, or. Cantemir, str.Trandafirilor, 2 273-22541
6. r-n Călăraşi 4404, or. Călăraşi, str.M. Eminescu 19 244-22071
22371
7. r-n Căuşeni 4304, or. Căuşeni, str. Mateevici, 9 243-23055
23344
8. r-n Cimişlia 4100, or. Cimişlia, piaţa Sfînta Maria, 7 241-23036
23309
9. r-n Criuleni 4801, or. Criuleni, str.31 August 139 248 – 21450
22708
10. r-n Donduşeni 5102, or. Donduşeni, str. Independenţei, 25 251 –22489
11. r-n Drochia 5202, or. Drochia, bd. Independenţei, 15 252 –22782
12. r-n Dubăsari 4571, r-nul Criuleni, com. Cocieri, str. Renaşterii, 58 248 –52369
13. r-n Edineţ 4601, or. Edineţ, str.M.Eminescu, 24 246 –22779
24399
24807
22344
14. r-n Făleşti 5902, or. Făleşti, str.Şt. cel Mare, 50 259 – 22262
23330
15. r-n Floreşti 5000, or. Floreşti, bd. Victoriei, 2 250 –20134
16. r-n Glodeni 4901, or. Glodeni, str. Suveranităţii 4 249 –23360
23182
17. r-n Hînceşti 3401, or. Hînceşti, str M. Hîncu 123 269 –23961
23251
18. r-n Ialoveni 6800, or. Ialoveni, str. A. cel Bun 49 268 –23452
22109
19. r-n Leova 6301, or. Leova, str. Independenţei,3 263 –22046
22593
20. r-n Nisporeni 640, or. Nisporeni, str. Suveranităţii 2 264 –23055, 22734
21. r-n Ocniţa 7101, or. Ocniţa, str. Independenţei 47 271 -23760
22. r-n Orhei 3505, or. Orhei, str. V. Lupu, 36 235-21490, 20912, 22407
23. r-n Rezina 6701, or. Rezina, str.27 august, 1 254 –23173. 24374
24. r-n Rîşcani 5600, or.Rîşcani, str.31 August 16 256 –23261
25. r-n Sîngerei 6201, or. Sîngerei, str. Independenţei 124 262 –25102, 23867
26. r-n Soroca 3000, or. Soroca, str. Independenţei 69 230 –22302, 23066
27. r-n Străşeni 3701, or. Străşeni, str. M.Eminescu,56 237 –22620, 23240
28. r-n Şoldăneşti 7201, or. Şoldăneşti, str. Păcii 8-a 272 –22454
29. r-n Ştefan Vodă 4201, or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii 1 242 –23670, 23537
30. r-n Taraclia 7400, or. Taraclia, str. Lenin 167 294–25382, 25998
31. r-n Teleneşti 5800, or. Teleneşti, str. Renaşterii 69 258 –25720
32. r-n Ungheni 3603, or. Ungheni, str. Naţională 33 236 –23280, 23166
33. mun. Chişinău 2012 mun. Chişinău, str. M.Varlaam 90 22-64-87, 22-44-40
34. mun. Bălţi 3100, mun. Bălţi, str. Puşchin,16 231 –20522, 21254
35. UTA Găgăuzia 3805, or. Comrat, str. Tretiacova 36 298–24433. 24541

AJUTOR DE SOMAJ

Apelînd la serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă puteţi beneficia de plata ajutorului de şomaj.

Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj dacă întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sînt înregistraţi la agenţia în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul;

b) au lucrat şi au un stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat de cel puţin 6 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;

c) nu obţin venituri impozabile conform legii.

Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj dacă au încetat activitatea de muncă în următoarele circumstanţe:

a) deces al angajatorului persoană fizică, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărîre a instanţei judecătoreşti;

b) retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a unităţii;

c) expirare a termenului contractului individual de muncă încheiat pe o durată determinată – de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazurilor cînd raporturile de muncă continuă şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor;

d) finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă încheiat pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări;

e) încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere;

f) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude continuarea raporturilor de muncă;

g) lichidare a unităţii sau încetare a activităţii angajatorului persoană fizică;

h) reducere a numărului sau a statelor de personal din unitate;

i) constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în baza certificatului medical;

j) constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărîre a comisiei de atestare;

k) schimbare a proprietarului unităţii – în privinţa conducătorului de unitate, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef;

l) restabilire la locul de muncă, conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, în cazul cînd permutarea sau transferul salariatului la o altă muncă nu sînt posibile;

m) refuz al salariatului de a fi transferat la o altă muncă din motive de sănătate, în baza certificatului medical

n) refuz al salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate;

o) au demisionat, au căutat activ de lucru, s-au aflat la evidenţă la agenţie ca şomeri cel puţin 3 luni calendaristice şi, din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare, nu s-au putut angaja în cîmpul muncii;

p) renunţare la autorizaţia (licenţa) pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă;

q) încetare a activităţii de muncă peste hotare – în condiţiile încheierii anticipate a unui contract individual de asigurări sociale de stat.

Ajutorul de şomaj se acordă începînd cu a opta zi de la data înregistrării cererii la agenţie.

Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj al cărui cuantum se stabileşte diferenţiat, în funcţie de circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a persoanei, după cum urmează:

a) 30 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii – în cazul persoanelor ce au rămas fără loc de muncă din cauza circumstanţelor expuse în lit.o)-q) de mai sus;

b) 40 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii – în cazul persoanelor ce au rămas fără loc de muncă din cauza circumstanţelor expuse în lit.b)-f), i)-n) de mai sus;

c) 50 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii – în cazul persoanelor ce au rămas fără loc de muncă din cauza circumstanţelor expuse în lit.a), g) şi h) de mai sus.

Persoanele îndreptăţite beneficiază de ajutor de şomaj o perioadă care se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 6 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani, dar nu mai puţin de 6 luni;

b) 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 10 ani;

c) 12 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 10 ani.

Ajutorul de şomaj se acordă şomerilor lunar prin intermediul băncilor.

Perioada de primire a ajutorului de şomaj constituie stagiu de cotizare şi se fixează în carnetul de muncă de către agenţii.

ANGAJATORUL ESTE OBLIGAT SA DEA PREAVIZ DE CONCEDIERE

De asemenea, trebuie să cunoaşteţi că în cazul schimbărilor din organizarea producţiei şi a muncii, inclusiv lichidarea, reorganizarea sau reprofilarea unităţii, care poate conduce la reducerea numărului de personal, angajatorul este obligat, să dea preaviz de concediere. Salariatul, va fi preavizat, sub semnătură, cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii ori de reducerea numărului sau a statelor de personal angajatorul printr-un ordin, dispoziţie, decizie, hotărîre.

Angajatorul oferă salariaţilor preavizaţi o zi pe săptămînă pentru a-şi căuta loc de muncă, menţinîndu-le salariul tarifar sau al funcţiei.

Salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate li se garantează:

Un răspuns la “Drepturi la muncă”

 1. Veronica spune:

  Cine trebuie sa achite impozitul pentru angajarea oficiala?lucratorul sau angajatorul?

Lasă un răspuns